Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Huyện ủy Vĩnh Thuận về việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 02 năm 2023, Chi bộ trường TH Vĩnh Phong 1 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức triển khai.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm tiếp tục quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các vấn đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Thạc sĩ Võ Thanh Xuân – UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện triển khai, quán triệt Nghị quyết số 29 – NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Và giới thiệu quyển sách “ Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Dương Út Cưng – HUV-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 28 – NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Sau Hội nghị tất cả đảng viên trong chi bộ tham gia làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm.

Hải Đăng