Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
29/2021/TT-BGDĐT 20/10/2021 Thông tư, Thông tư Quy định ngưng hiệu lực về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Thông tư Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư, Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.,
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư, Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
18/2013/TT-BKHCN 01/08/2013 Thông tư, THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên