Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
15/KH-THVP1 30/11/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHONG 1 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 TẦM NHÌN 2025
19 /QĐ-THVP1 22/11/2019 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG TH VĨNH PHONG 1 NĂM HỌC 2019-2020
12/KH-THVP1 25/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020
11/KH-THVP1 22/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến năm học 2019-2020
12 /KH-THVP1 16/09/2019 Kế hoạch, Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/TT-BGD năm học 2019-2020
26-KH/LĐTHVP1 12/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, năm học 2018-2019