Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 29-KH/CU 27/02/2023 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023
Số 272/KH-PGDĐT 14/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch Nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận từ năm học 2022-2023
131/KH-PGDĐT 06/06/2022 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
27/BTG-TTCT-PGDĐT 02/06/2022 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch phối hợp tổ chức lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên các trang tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2022
15-KH/BCĐ 31/03/2022 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết " Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
15/KH-THVP1 30/11/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHONG 1 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 TẦM NHÌN 2025
19 /QĐ-THVP1 22/11/2019 Kế hoạch, Quyết định, Thông báo, ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG TH VĨNH PHONG 1 NĂM HỌC 2019-2020
12/KH-THVP1 25/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020
11/KH-THVP1 22/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến năm học 2019-2020
12 /KH-THVP1 16/09/2019 Kế hoạch, Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/TT-BGD năm học 2019-2020
26-KH/LĐTHVP1 12/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, năm học 2018-2019