Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Số 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định, Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định, Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định, Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Số 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định, Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
71/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Nghị định, Nghị định Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học.trung học cơ sở
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định, Nghị định về công tác văn thư
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Nghị định, Nghị định Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn