Ban Chấp hành CĐCS tổ chức Hội nghị tuyên truyền Quy định 114-QĐ/TW, 117-QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định 1308-QĐ/TU, Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ, ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Vĩnh Thuận về tuyên truyền Quy định 114-QĐ/TW, 117-QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định 1308-QĐ/TU, Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sáng ngày 06/4/2024, Ban Chấp hành CĐCS trường TH Vĩnh Phong 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền các Quy định:

+ Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 1308-QĐ/TU, ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

+ Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

+ Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

+ Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

+ Quy định 1308-QĐ/TU, ngày 17-10-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

+ Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 06-02-2024, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Sử Thu Nhan, Bí thư Chi bộ trường TH Vĩnh Phong 1; cùng các đồng chí trong Ban Chi ủy, Ban Chấp hành CĐCS và toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị.

Đăng Nguyên